• អំពី (3)
  • អំពី (2)
  • អំពី (1)

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 មានរួចហើយនៅក្នុងជួរនៃការផលិត និងការនាំចេញធាតុសម្អាតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលដ៏ទូលំទូលាយ និងជាច្រើនដល់អតិថិជនមកពីជុំវិញពិភពលោក។ផលិតផលចម្បងរបស់យើងគឺជាប្រភេទផលិតផលសម្អាតផ្ទះ និងផ្ទះ។